صفات و ترتیب آنها در انگلیسی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

صفات و ترتیب آنها در انگلیسی

صفت به واژه­ای گفته می­شود که اسم با بعد خود را توصیف نماید. به عبارت دیگر توضیح بیشتری درباره اسم می­دهد.

  • صفت مستقیم قبل از اسم قرار می­گیرد و به توصیف آن می­پردازد.

a young man

an interesting book

 

صفت غیر مستقیم به عنوان متمم بعد از افعال to be (به عنوان فعل اصلی) و ربطی قرار می­گیرد

 

be- seem- look- taste- become- get- feel- smell- sound- appear- stay- remain- grow

The flowers smell sweet.

The soup tasted good.

نکته: بعد از افعال غیر ربطی قید بکار می­رود.

 

افعال feel-look-smell-taste می­توانند غیر ربطی (متعدی) باشند و بعد از آنها مفعول مستقیم قرار می­گیرد در این حالت به دنبال آنها قید بکار می­رود.

 

She doesn’t look happy.

She looked at me angrily.

  • صفت در انگلیسی جمع بسته نمی­شود ( به استثنای اعداد مانند one two/some، صفات ملکی my       our و یا صفات اشاره this        these )

 

  • اسم مصدر ( ing + فعل) بعضی از افعال نقش صفت فاعلی و اسم مفعول ( قسمت سوم فعل) همان افعال نقش صفت مفعولی دارند:

صفت مفعولی interested

صفت فاعلی interesting

 

نکته: معمولا صفت فاعلی برای توصیف حالت و چگونگی اسم غیر انسان و صفت مفعولی برای توصیف حالت و چگونگی انسان بکار می­رود.

The book is interesting.

I was very interested in the book.

نکته: بعد از فعل make (سبب شدن- باعث شدن) مفعول و به دنبال آن صفت می­آید. چنانچه مفعول به انسان دلالت نماید، از صفت مفعولی و اگر مفعول به غیر انسان دلالت نماید از صفت فاعلی استفاده می­نماییم.

I don’t like to see that T.V program. It makes me tired.

 

If we don’t want to emphasise any one of the adjectives, the most usual sequence of adjectives is:


orderrelating toexamples
۱opinionunusual, lovely, beautiful
۲sizebig, small, tall
۳physical qualitythin, rough, untidy
۴shaperound, square, rectangular
۵ageyoung, old, youthful
۶colourblue, red, pink
۷originDutch, Japanese, Turkish
۸materialmetal, wood, plastic
۹typegeneral-purpose, four-sided, U-shaped
۱۰purposecleaning, hammering, cooking

It was made of a ۱strange۶green۸metallic material.

It’s a ۴long۸narrow۱۰plastic brush.

Panettone is a ۴round۷Italian۹bread-like Christmas cake.

Here are some invented examples of longer adjective phrases. A noun phrase which included all these types would be extremely rare.

She was a ۱beautiful۲tall۳thin۵young۶black-haired۷Scottish woman.

What an ۱amazing۲little۵old۷Chinese cup and saucer!

مطالب مرتبط:

ارسال نظر