دسته: مکاتبات بازرگانی

یکشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۴

عبارات مفید در نامه های غیر رسمی نامه های غیر رسمی یا خودمانی از لحاظ نوشتار در مقایسه با نامه های اداری و رسمی کاملا ادبیاتی متفاوت دارند. ساختار و گرامری که در این گونه نامه ها استفاده می کنیم نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال در نامه های غیر رسمی می توان از مخفف ها مانند I’m استفاده کرد. برای شروع نامه غیر رسمی عبارات زیر پیشنهاد می شود:

Thanks for your letter.
Lovely to hear from you.
How are you?
How are things?
Hope you’re well.

هنگامی که می خواهید راجع به موضوعی صحبت کنید یا نظر بدهید:

I’m sorry to hear/learn …
I’m so pleased to hear …
It’s great to hear …
What wonderful news about …

برای رفتن از یک موضوع به موضع دیگر:

Anyway, the reason I’m writing …
I thought I’d write to tell/ask you
Anyway, I was wondering …

و برای پایان دادن به نامه خود از این عبارات استفاده کنید:

Well, that’s all for now
Write back soon
Looking forward to hearing from you again
All the best
Best wishes
See you