برچسب: اختصار نویسی در زبان انگلیسی

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

نوشتن اگهی ها و دستورالعمل ها در زبان انگلیسی در انگلیسی، برخی سبک های نگارش و کلام قوانین خاص خود را دارند و اغلب این کار به دلیل کوتاه کردن جملات جهت ارتباط بهتر انجام می شود.در آگهی ها و دستورالعمل ها ممکن است فاعل، مفعول ، اشکال مختلف فعل to be، حروف اضافه یا حرف the حذف شود. مثلا:

Cars wanted for crash. Contact Evans, 6 Latton Square. (NOT cars are wanted for crash . . .)

Single man looking for flat Oxford are. Phone 806127 weekends.

Job needed urgently. Will do anything needed legal. Call 312564.

یادداشت ها در یادداشت های غیر رسمی ، خاطرات و غیره معمولا این نوع نگارش را می توان دید. مثلا :

Gone to hairdresser. Back 12.30

چنین سبک نگارشی را می توان در کازت پستال ها و حتی نامه های کوتاه غیر رسمی نیز دید. مانند