برچسب: استزاتژی های مهم در بخش درک مطلب تافل

دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

نکات مهم در بخش ریدینگ تافل

مرور دوباره عبارتهای چالشی: بار دیگر بر روی کلمات چالشی مانند likely, may, can, will often, sometimes, etc, often, almost, mostly, usually, generally, rarely, sometimes تمرکز کنید. طراحان سوال این عبارتها را وارد سوال می کنند تا هر امکانی را پوشش دهند. اغلب پاسخ ها هنگامی غلط هستند که در آنها فضایی برای استثناء وجود دارد.

Example: Animals live longer in cold places than animals in warm places.

این پاسخ نادرست است. زیرا برخی حیوانات استثنائاً در آب و هوای گرم زندگی طولانی تری دارند. در این پاسخ هیچ جایی برای حالت استثنایی در نظر گرفته نشده است زیرا بیان می کند در آب و هوای سرد همه حیوانات زندگی طولانی تری نسبت به حیواناتی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند دارند. اما در همین سوال گزینه صحیح به شکل زیر بیان شده است:

Example: In severe cold, a polar bear cub is likely to survive longer than an adult polar bear.

این گزینه صحی