برچسب: تسک 1

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آیا در Writing آزمون IELTS می توان از ضمایر شخصی استفاده کرد؟

استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس

برخی از افراد تصور دارند که نباید ضمایر شخصی نظیر I , you, we , etc در writing بکار گرفته شود. بنابراین به جای اینکه بگویند ‘I believe …’ or ‘I feel…’ می گویند ‘It’s felt’ یا ‘It’s believed’. اما با این نحوه بیان چیزی در مورد عقاید خود به خواننده انتقال نخواهند داد. در واقع استفاده از بیان غیرمستقیم شیوه ای غیرطبیعی جلوه می کند. افراد بومی هرگز به این شکل نمی نویسند. تنها زمانی به صورت غیرمستقیم می نویسیم که فاعل ناشناخته باشد یا اشاره به آن اهمیتی نداشته باشد. مثال های زیر نمونه هایی از کاربردهای صحیح بیان غیرمستقیم است:

 • At the factory, the different parts of the car are manufactured and checked before being assembled. (NB This is done in a factory and we don’t k

سه شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۶
Task1

حروف اضافه و رایتینگ تسک ۱ آیلتس

برای دستیابی به نمره بالا در task1 از writing آزمون IELTS باید حروف اضافه را بطور صحیح بکار بگیرید. در مورد استفاده از حروف to, by, of, off, in, on, for نهایت دقت را بکار برید. مثال:

» Papers are sold by the ream. » Oranges are purchased and sold by the dozen. » Students enrollment in the University has increased by 2% this year. » Eggs are counted in dozens. » Rice is measured in kg. » He is junior to me by 4 years. » The employees are paid per week in this factory. » All these products are made of glasses.

  استفاده از حروف اضافه مناسب بعد از کلمات:

» It started at…, The sale started at $20…, It peaked at… »It reached at/to…, It reached the lowest point /nadir at… »It increased to 80 from 58. It decreased from 10

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم

  کلمات مربوط به روز/ ماه/ سال و قوانین گرامری آن:

 • Between …(year/ month)… and …(year/ month)…
 • From …(year/ month/ day/date)… to …(year/ month/day/date)…
 • In …(year/ month)…
 • On …(day/ day of the week/ a date)…
 • At ……, In ……, By ……
 • During … (year)…
 • Over the period/ over the century/ later half of the year/ the year…
 • Over the next/ past/ previous …….. days/ weeks/ months/ years/ decades…

درصد:

به سه روش می توان درصد را بیان کرد. پیشنهاد می شود به جای تکرار یک روش، از هر سه روش در نوشتن writing استفاده شود.

ارسال شده در مقالات آیلتس | Tags: , , , , , , , ,

جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

واژگان مهم در Task 1 رایتینگ آیلتس

 

نکات مهم در نوشتن تسک ۱:

 • درقسمت مقدمه، ایده اصلی و جنرال ترند را در یک پاراگراف بنویسید. برخی از داوطلبان ترجیح می دهند که این دو مورد را در پاراگراف های جداگانه بنویسند در حالیکه بسیاری از اساتید یک پاراگراف را برای نوشتن ایده اصلی و جنرال ترند پیشنهاد می کنند. چنانچه دلایل مناسبی وجود داشته باشد می توان آن دو را در بندهای جداگانه نوشت. البته این یک پیشنهاد است نه یک قانون.
 • در مقدمه نباید بیش از ۸۰-۷۵ واژه استفاده شود.
 • اعداد، درصد و کمیت ها را در بیان روند کلی یا همان جنرال ترند خود وارد نکنید. سعی کنید نکات برجسته ای که از نمودار دریافت می شود را بازتاب کنید. بنابراین پیشنهاد می شود به جای بکارگیری جمله ای مانند:

چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

آموزش نکات کلیدی رایتینگ آیلتس بخش اول-Task1

در بخش writing آزمون IELTS دو task در اختیار دارید. در task1 داده هایی افقی/ عمودی/ به هم ریخته در قالب یک نمودار هندسی یا جدول داده می شود و از شما خواسته می شود تا درمورد فرآیند آن توضیح دهید. ساختن متنی منسجم با انتخاب واژه های مناسب، مقایسه داده ها، بیان اختلاف ها و توصیف روند منطقی نمودار داده شده می تواند تضمین کننده نمره بالایی از task1 برای شما باشد. در ادامه سعی بر این است تا تمام کلمات و عبارات مورد نیاز برای انجام task1 این آزمون آموزش داده شود. چهار معیار برای تصحیح پاسخ در نظر گرفته می شود: بررسی درست task خواسته شده، واژگانی که استفاده می کنید، پیوستگی معنایی متن و گرامر. از آنجایی که واژگان مورد استفاده در متن ۲۵% نمره را شامل