برچسب: راهکترهای صحیح در آزمون تافل

چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

استراتژی های تافل:زمان

رمز اول: زمان بزرگ­ترین رقیب شماست برای موفقیت در آزمون TOEFL باید زمان را عاقلانه بکار گرفت. بسیاری از دانشجویان در پاسخگویی به حداقل یک بخش از آزمون، زمان کم می آورند. جدول زیر برنامه ریزی زمانی برای بخش های مختلف آزمون را نشان می دهد.

زمان پاسخگویی به هر سوالتعداد سوالاتکل زمان اختصاص یافتهبخش های آزمون
۱/۲- ۱/۳ min۳۰-۵۰۴۰-۶۰ minListening
۰/۷۵-۰/۸ min۲۰-۲۵۱۵-۲۰ minStructure
۱۰ minاستراحت
۱/۵-۱/۶ min۴۴-۶۰۷۰-۹۰ minReading
۳۰ min