برچسب: واژگان پرکاربرد آیلتس

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم

  کلمات مربوط به روز/ ماه/ سال و قوانین گرامری آن:

  • Between …(year/ month)… and …(year/ month)…
  • From …(year/ month/ day/date)… to …(year/ month/day/date)…
  • In …(year/ month)…
  • On …(day/ day of the week/ a date)…
  • At ……, In ……, By ……
  • During … (year)…
  • Over the period/ over the century/ later half of the year/ the year…
  • Over the next/ past/ previous …….. days/ weeks/ months/ years/ decades…

درصد:

به سه روش می توان درصد را بیان کرد. پیشنهاد می شود به جای تکرار یک روش، از هر سه روش در نوشتن writing استفاده شود.

ارسال شده در مقالات آیلتس | Tags: , , , , , , , ,