برچسب: چگونه یک رایتینگ خوب بنویسیم

چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

توصیف روند تغییرات در رایتینگ Task 1

کلماتی که برای بیان تغییرات و اختلافات داده ها استفاده می شود:

Great change / Huge difference:
Adjectives Adverbs Overwhelming Overwhelmingly Substantial Substantially Enormous Enormously
Big change / Big difference
Adjectives Adverbs Significant Significantly Considerable Considerably
Medium change / Moderate difference:
Adjectives Adverbs Somewhat Somewhat Moderate Moderately
Minor change / Small difference:

Adjectives Adverbs

Fractional Fractionally Marginal Marginally Slight Slightly

گرامر و کلمات مربوط به (روز/ ماه/ سال):

  • From 1990 to 2000, Commencing from 1980, Between 1995 and 2005, After