برچسب: TOEFL READING

اسفند ۹, ۱۳۹۵

نکات مهم در بخش ریدینگ تافل

مرور دوباره عبارتهای چالشی: بار دیگر بر روی کلمات چالشی مانند likely, may, can, will often, sometimes, etc, often, almost, mostly, usually, generally, rarely, sometimes تمرکز کنید. طراحان سوال این عبارتها را وارد سوال می کنند تا هر امکانی را پوشش دهند. اغلب پاسخ ها هنگامی غلط هستند که در آنها فضایی برای استثناء وجود دارد.

Example: Animals live longer in cold places than animals in warm places.

این پاسخ نادرست است. زیرا برخی حیوانات استثنائاً در آب و هوای گرم زندگی طولانی تری دارند. در این پاسخ هیچ جایی برای حالت استثنایی در نظر گرفته نشده است زیرا بیان می کند در آب و هوای سرد همه حیوانات زندگی طولانی تری نسبت به حیواناتی که در آب و هوای گرم زندگی می کنند دارند. اما در همین سوال گزینه صحیح به شکل زیر بیان شده است:

Example: In severe cold, a polar bear cub is likely to survive longer than an adult polar bear.

این گزینه صحی

اسفند ۹, ۱۳۹۵

بخش خواندن و درک مطلب تافل

بخش Reading: این بخش از آزمون تافل شامل ۴۴ تا ۶۰ سوال است. ۳ تا ۶ متن وجود دارد که هر کدام بین ۶ تا ۱۰ سوال را مطرح می کنند. اولین وظیفه شما هنگام خواندن متن این است که موضوع متن را تشخیص دهید. با مرور سریع متن و توقف روی جملات اول هر پاراگراف می توانید موضوع اصلی متن را دریابید. جمله اول هر پاراگراف معمولا موضوع اصلی آن پاراگراف است و اطلاعات کلی در مورد محتوای آن پاراگراف به شما می دهد. هنگامی که هر پاراگراف را مرور کردید متوقف شده و فقط جمله اول را بخوانید. خواهید فهمید که موضوع اصلی آن قسمت چه بوده و چه مطالبی را بیان می کند. هر سوال کلیدهایی را با خود همراه دارد که سبب یافتن پاسخ آن در متن می شود. برای یافتن پاسخ صحیح، متن را زیر و رو نکنید. هوشمندانه جستجو کنید. واژه های کلیدی یا ایده اصلی متن را د