آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آموزش نکات کلیدی رایتینگ آیلتس بخش دوم-Task1

آموزش نکات کلیدی رایتینگ آیلتس بخش دوم-Task1 چگونگی نگارش بدنه اصلی متن: قسمت اصلی متن، اولین یا دومین جمله ای است که در نوشته خود وارد می کنید که همواره باید با پرسش هایی از قبیل What+Where+When در ارتباط باشد.

مثال:

The diagrams present information on the percentages of teachers who has expressed their views on different problems they face when dealing with children in three Australian schools from 2001 to 2005.

What = the percentages of teachers…

Where = three Australian schools….

When  = from 2001 to 2005…

یک متن خوب همواره باید این سه بخش را در بر داشته باشد. [caption id="attachment_3983" align="aligncenter" width="550"]TASK 1                                                     TASK 1 [/caption]   عبارت های مورد نیاز در نوشتن بدنه اصلی متن:

In general, In common, Generally speaking, Overall, It is obvious, As is observed, As a general trend, As can be seen, As an overall trend,  As is presented, It can be clearly seen that, At the first glance, it is clear, At the onset, it is clear that, A glance at the graphs reveals that…

مثال:

دیگران خوانده اند
صفات و ترتیب آنها در انگلیسی

  1. In general, the employment opportunity has increased till 1970 and has dropped down afterwards.
  2. As is observed, the figures for imprisonment in the five mentioned countries show no overall pattern of increase or decrease rather shows the considerable fluctuation from country to country.
  3. Generally speaking, USA had a far more standard life than all the other 4 mentioned countries.
  4. As can be seen, the highest number of passengers used the London Underground station at 8:00 in the morning and at 6:00 in the evening.
  5. Generally speaking, more men were engaged in managerial positions in 1987 than that of women in New York.
  6. As an overall trend, the number of crimes reported increased fairly rapidly until the mid-seventies, remained constant for five years and finally, dropped to 20 cases a week after 1982.
  7. At the first glance, it is clear that more percentages of native university pupils violated regulations and rules than the foreign students.
  8. At the onset, it is clear that drinking in public and drink driving were the most common reasons for the US citizens to be arrested in 2014.
دیگران خوانده اند
نکاتی برای آمادگی در Writing آزمون IELTS
 

بخش های رایتینگ تسک ۱:

مقدمه: (introduction)در نوشتن مقدمه گزارش سعی شود از کلمات داده شده در سوال استفاده نگردد. مقدمه مرور اجمالی متن است و روند کلی آن را بیان می کند. به طور خلاصه آنچه با یک نگاه کلی و اولیه از نمودار دریافت می شود در بخش مقدمه مطرح می گردد. جزئیات گزارش: (body)نکته اصلی در بیان جزئیات گزارش، اشاره به اختلاف و تضاد میان داده ها و همچنین بیان نکات برجسته موجود در نمودار است. نتیجه گیری: (conclusion) همانطور که پیشتر اشاره شد نتیجه گیری از متن، بخشی دلخواه و انتخابی است. در قسمت نتیجه گیری به صورت کلی به نکات شاخص و مهم متن اشاره می شود.]]>

ارسال یک نظر