آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آیا در Writing آزمون IELTS می توان از ضمایر شخصی استفاده کرد؟

آیا در Writing آزمون IELTS می توان از ضمایر شخصی استفاده کرد؟

استفاده از ضمایر در رایتینگ آیلتس

برخی از افراد تصور دارند که نباید ضمایر شخصی نظیر I , you, we , etc در writing بکار گرفته شود. بنابراین به جای اینکه بگویند ‘I believe …’ or ‘I feel…’  می گویند ‘It’s felt’ یا ‘It’s believed’. اما با این نحوه بیان چیزی در مورد عقاید خود به خواننده انتقال نخواهند داد. در واقع استفاده از بیان غیرمستقیم شیوه ای غیرطبیعی جلوه می کند. افراد بومی هرگز به این شکل نمی نویسند. تنها زمانی به صورت غیرمستقیم می نویسیم که فاعل ناشناخته باشد یا اشاره به آن اهمیتی نداشته باشد. مثال های زیر نمونه هایی از کاربردهای صحیح بیان غیرمستقیم است:
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT آذر ماه 94
  • At the factory, the different parts of the car are manufactured and checked before being assembled. (NB This is done in a factory and we don’t know which individual person is doing this)
  • It has been decided that the test will be postponed until next term. (NB Using the passive tells us this has been a group decision, not made by one person).
چگونه باید موضع خود را نسبت به سوال مشخص کنیم؟ روشهای گوناگونی برای تعیین موضع خود نسبت به سوال پیش رو دارید. انتخاب کلمات مثبت یا منفی و همچنین استفاده از زمان های مختلف افعال یا افعال کمکی می توانند شما را یاری نمایند. همینطور می توانید از ضمایر شخصی استفاده کنید. این ضمایر به شکلی مستحکم احساس شما را در مورد موضوع مشخص می کنند. برای مثال ‘I firmly believe…’ نسبت به ‘In my view’ بسیار قوی تر عمل می کند. تنها مهم است بدانید که عباراتی مانند ‘It is felt …’ یا ‘ It is agreed…’ اطلاعات زیادی درمورد نظرات شما نمی دهند و استفاده از این عبارات کمی غیرطبیعی به نظر می رسد و باید از آن اجتناب شود.]]>

دیگران خوانده اند
صفات و ترتیب آنها در انگلیسی
ارسال یک نظر