آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

انواع ساختارها برای مقایسه در رایتینگ آیلتس

انواع ساختارها برای مقایسه در رایتینگ آیلتس لغاتی که مقایسه بین داده ها را بیان می کند:  

Type Word(s) should be used
Similar about / almost / nearly / roughly / approximately / around / just about / very nearly /
Just over just above / just over / just bigger / just beyond / just across
Just short just below / just beneath / just sort / just under / just a little
Much more well above / well above / well beyond / well across / well over
Much less well below / well under / well short / well beneath
مثال:
 • The number of high-level women executives is well beneath than the number of male executives in this organisation, where approximately 2000 people work in executive levels.
 • About 1000 people died in the highway car accident in 2003 which is well above than the statistics of all other years.
 • The number of domestic-violence cases was just below 500 in March which is just a little over than the previous months.
 • The average rainfall in London in 2014 was just above than the average of other two cities.
 • The salaries of male executives in three out of four companies were well above than the salaries of female executives in 1998.
 

اصطلاحاتی که تمرکز بر روی یک بخش از نمودار را نشان می دهد:

» With regards to » In the case of » As for » Turning to » When it comes to ….. it/ they ….. » Where … is/are concerned,…… » Regarding

مقایسه و بیان اختلاف ها:

می توان از عبارت های زیر برای مقایسه داده ها استفاده نمود:

» Similarly, In a similar fashion, In the same way, Same as, As much as, Meanwhile.

دیگران خوانده اند
دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی-ویژه نوروز 94

» However, On the contrary, on the other hand, in contrast.

مطمئن شوید که بهترین و مناسب ترین کلمات را برای مقایسه داده ها در اختیار دارید.

یک بخشی ها (تک سیلابی ها):

معمولا صفت های تک سیلابی به شکل گسترده ای برای بیان تضاد و مقایسه داده ها مورد استفاده واقع می شوند. در task1 از بخش writing معمولا از این واژگان بهره خواهید برد.

cheap » cheaper » cheapest   ||   large » larger » largest    ||    bright » brighter » brightest etc.

استثنا:

 

good » better » best   ||   bad » worse » worst etc.

مثال:
 1. The fast food items in uptown restaurants were comparatively cheaper than that of city restaurants.
 2. The largest proportion of water was used in the agriculture sector in most of the Asian countries while the European countries used the highest percentage of water for industrial purposes.
 3. The price of the book in store A is cheaper than the price of store B.
 4. The temperature decreased further and that made the weather condition worse.
 5. The temperature was better in the mid-April but in mid-July, it became worse

صفات دو بخشی

بعضی از صفت های مقایسه ای یا برتر، دو سیلابی هستند مانند:

pretty » prettier » prettiest    ||    happy » happier » happiest etc.

مثال:

 1. Customers were happier than now, according to the survey, as the price was cheaper in 1992.
 2. The overall production level of this company made the authority happier as it was doubled in the last quarter of the year.
دیگران خوانده اند
نمونه مصاحبه آیلتس به همراه پاسخ
  اما در بیشتر صفت ها مقایسه ای یا برتر از “more” استفاده می شود:

striking » more striking » most striking    ||    common » more common » most common || clever » more clever/cleverer » most clever/cleverest etc.

سه بخشی ها و بیشتر از سه بخش: در همه صفت هایی که سه سیلابی یا بالاتر هستند می توان از واژه های “more” , “most” استفاده نمود.   attractive » more attractive » most attractive   ||   profitable » more profitable » most profitable   ||  expensive » more expensive » most expensive  

مثال:

 1. The price of the custom made cars was more expensive in 2014 than it is now.
 2. The factory offered more attractive overtime rates and that motivated more employees to work for extra times.
  کلمات ربط:  

However, on the other hand, Similarly, On the contrary, Meanwhile, In contrast, By comparison

  واژگانی که تساوی بین داده ها را نشان می دهند: می توان از عبارات زیر برای بیان تساوی استفاده کرد:

… Identical to/ Identical with … … Equal to with … … Exactly the same … … The same as … … Precisely the same … … Absolutely the same … … just the same as …

هرگاه هر دو موضوع یکسان نباشد اما مشابه یکدیگر باشند می توان واژه های زیر را بکار گرفت:

… Almost the same as … … Nearly the same as … … Practically the same as … … Almost identical/ similar … … About the same as ..

برای اینکه روند معکوس/ مخالف یک داده را نشان دهیم:  

The reverse is the is the case…

It is quite the opposite/ revers…

]]>

ارسال یک نظر