آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

بخش گرامر آزمون تافل

بخش گرامر آزمون تافل بخش گرامر (Structure): این بخش شامل ۲۵-۲۰ سوال است. دو نوع سوال در این بخش مطرح می شود:

  • جملات ناقص
  • جملاتی که زیر برخی کلمات یا عبارات آن خط کشیده شده است و باید از بین آن ها گزینه نادرست را پیدا کرد.
این بخش از سوالات توانایی شما در بیان صحیح جملات انگلیسی را می سنجند. در پاسخ به آن ها باید انگلیسی نوشتاری و قوانین مربوط به نگارش را به دقت رعایت کنید. پاسخ ها معمولا واضح و مختصر هستند.   ساختارهای موازی: هرگاه بخشی از متن با یک خط تیره، پرانتز یا ویرگول آغاز می شود باید به دنبال همین علامت بعد از پایان یافتن آن عبارت باشید. اگر دربین چند عبارت پشت سر هم ویرگول استفاده شده باشد، برای هر عبارتی که اضافه شود باید ویرگول قرار داده شود. بصورت دلخواه عمل نکنید. اگر عبارت با خط تیره آغاز می شود در انتهای آن پرانتز قرار ندهید. به همریختگی کلمات(word confusion): Which تنها برای اشیاء استفاده می شود.

John’s dog, which was called Max, is large and fierce.

That هم برای اشیاء و هم برای اشخاص کاربرد دارد.

Is this the only book that Louis L’Amour wrote? Is Louis L’Amour the author that [or who] wrote Western novels?

Who تنها برای اشخاص کاربرد دارد.

Mozart was the composer who [or that] wrote those operas.

کاربرد ضمیر: برای اینکه در یک عبارت ترکیبی شکل درست ضمیر را تشخیص دهیم، حالات مختلف داده شده را به شکل جداگانه با فعل همراه کنیم. از طریق شنیدن می توانید تشخیص دهید کدام یک صحیح است. برای مثال:

Bob and (I, me) will be going.

می توان گفت:

Bob will be going. Iwill be going. “Me will be going”.

کاملا واضح است که جمله سوم صحیح نمی باشد. پس از بین دو ضمیر داده شده «I» انتخاب می شود. هنگامی که در یک جمله ضمیر و اسم به دنبال هم قرار می گیرند، برای تشخیص گزینه صحیح جمله را بدون اسم بخوانید تا از طریق شنیدن جمله بتوانید گزینه صحیح را انتخاب کنید. مثال:

(We/Us) boys played football last year.

هر بار جمله را به شکل زیر می خوانیم:

We played football last year. Usplayed football last year.

واضح است که جمله با ضمیر we کامل می شود.   ویرگول (comma): برای فهم بهتر مفهوم یک جمله در قسمت هایی از آن علامت ویرگول استفاده می شود تا از سرعت خواندن جمله جلوگیری و در آن مکث ایجاد شود. برای تشخیص محل صحیح ویرگول ها، متن را بخوانید و به محل هر ویرگول که رسیدید مکث کنید. اگر مکث کردن طبیعی به نظر می رسید محل آن صحیح است و در غیر اینصورت نادرست می باشد.  
  • عبارات غیرضروری:
گاهی از ویرگول برای جدا کردن عبارات غیرضروری در جمله از سایر عبارات استفاده می شود.  برای تشخیص ضروری بودن یک عبارت در جمله، آن را حذف کنید و ببینید آیا معنای جمله بدون آن تغییر می یابد. درصورت ناقص شدن معنای جمله، این عبارت ضروری بوده است.

Example: John Smith, who was a disciple of Andrew Collins, was a notedarcheologist.

در مثال بالا گفته شده که جان اسمیت، شاگرد اندرو کولینز،باستان شناس نبود. عباراتی که با ویرگول جدا شده اند، اطلاعات ضروری نداده و در صورتی که هر یک حذف شوند در معنای جمله نقصی ایجاد نمی کنند. بنابراین اگر وجود عبارتی در جمله ضروری باشد، از ویرگول استفاده نمی شود.
دیگران خوانده اند
راهبردهای مهم در آزمون آیلتس

Example: Anyone who appreciates obscure French poetry will enjoy reading thebook.

در جمله بالا (کسی که شعرهای نامفهوم فرانسوی را دوست دارد از خواندن کتاب لذت می برد) حذف عبارت who appreciates obscure French poetryنشان می دهد که هر کسی از خواندن کتاب لذت می برد و این معنای جمله را ناقص می کند. وجود ویرگول در ابتدا یا انتهای عبارت، راه دیگری است برای تشخیص اینکه وجود یک عبارت در جمله ضروری است یا خیر. طبق قانون، نشانه گذاری ها باید به شکل موازی باشد. یعنی اگر در یک طرف عبارتی که غیرضروری است ویرگول مشاهده کردید در طرف دیگر آن نیز باید به دنبال این علامت باشید.
  • عبارات مستقل:
هنگامی که حروف ربطی چون and, but, or, nor, for, yetبه جملات مستقلی وصل می شوند، قبل از آنها از علامت ویرگول استفاده می شود. برای تشخیص مستقل بودن جملات، حرف ربط را حذف کنید و ببینید آیا دو جمله به شکل جداگانه معنای خود را بیان می کند؟ درصورتیکه پاسخ مثبت است باید بین دو جمله قبل از حرف ربط علامت ویرگول استفاده شود.

Example: He ran down the street, and then he ran over the bridge.

در این مثال دو جمله به صورت جداگانه معنای واضحی دارند. He ran down the streetوthen he ran over the bridge.بنابراین استفاده از علامت ویرگول کاملا صحیح می باشد. اما در مثال زیر با جدا کردن عبارات، جمله دوم ناقص می شود، بنابراین عبارتی مستقل نیست و نباید قبل از کلمه and ویرگول استفاده شود.

Example: He ran down the street and over the bridge.

توجه داشته باشید در سری هایی از کلمات مثل «red, white, and blue»قبل از دو کلمه آخر نیازی به استفاده از علامت ویرگول قبل از حرف ربط نمی باشد اما بطور کلی بهتر است استفاده شود.
  • جملات معترضه:
ویرگول برای جدا کردن جملات معترضه ( after, all, by the way, for example, in fact, on the other hand)از بقیه بخش های جمله استفاده می شود.

Example: By the way, she is in my biology class.

چنانچه جمله معترضه در وسط جمله بکار رفته است باید در دو طرف آن از علامت ویرگول استفاده کرد.

Example: She is, after all, in my biology class.

این جملات همیشه به طور معترضه استفاده نمی شوند و در اینصورت نیاز به ویرگول ندارند. برای تشخیص آن جمله را بخوانید و ببینید نیاز به مکث دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است جمله معترضه است و باید از ویرگول استفاده شود. در مثال زیر نیازی به مکث وجود ندارد و بنابراین by the way معترضه نیست.

Example: You can tell by the way she plays the violin that she enjoys its music.

خط فاصله: کلمات مرکبی که در آن ها خط فاصله استفاده می شود در واقع صفت های مرکبی هستند که مستقیما اسم بعد از خود را توصیف می کنند.
دیگران خوانده اند
How to improve your IELTS Writing skills immediately

Example 1: He was the best-known kid in the school. Example 2: The shot came from that grass-covered hill. Example 3: The well-drained fields were dry soon after the rain.

نقطه ویرگول (semicolon): نقطه ویرگول، معمولا ویرگول در حالت قوی تر را نشان می دهد و برای جدا کردن جملات مستقل کاربرد دارد. برای تشخیص دادن محل صحیح نقطه ویرگول، دو جمله را با یک مکث و به طور مستقل در ذهن خود در نظر بگیرید. اگر دو جمله نرمال باشند، محل نقطه ویرگول صحیح است.

Example: The rain had finally stopped; a few rays of sunshine were pushing their way through the clouds.

در مثال بالا دو جمله کاملا معنای مستقلی را می رسانند و چون خیلی به هم نزدیک هستند با یک مکث می توان آن ها را به هم مربوط کرد.
  • واژگان ربط دهنده(transitions):
هنگامی که نقطه ویرگول در کنار یک واژه ربط دهنده مانند “however”قرار می گیرد باید قبل از آن استفاده شود.

Example: The man in the red shirt stood next to her; however, he did not know her name.

  استفاده از حافظه شنیداری: جمله را با دقت بخوانید و پاسخ انتخاب شده را در جای خالی قرار دهید. اگر حس کردید اولین انتخاب شما صحیح است متوقف نشوید، بلکه تمامی گزینه ها را تست کنید زیرا بعد از خواندن تمامی گزینه ها می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اجازه دهید حافظه شنیداری شما تشخیص دهد کدام گزینه صحیح است. معمولا یک یا دو گزینه به راحتی حذف می شوند زیرا به نظر منطقی نمی آیند و تا به حال شنیده نشده اند. کلیدهای مخصوص(contextual clues): به نظر می رسد کلیدهای مخصوص بیشترین راهنمایی را برای انتخاب پاسخ صحیح دارند. واژگان کلیدی بکار رفته در سوال دقیقا بهترین پاسخ جایگزین برای جای خالی را تعیین می کنند.

Example: Archeology has shown that some of the ruins of the ancient city of Babylon are approximately 500 years ____________ Mesopotamian predecessors. A) as old as any supposed B) as old as their supposed C) older than their supposed D) older than a supposed

در این مثال گفته شده است که باستان شناسی نشان داده خرابه های شهر قدیمی بابل، ۵۰۰ سال از بقایای بین النهرین تصور شده، قدیمی تر هستند. کلید واژه supposed نشان می دهد که بین النهرین مکانی قدیمی تر است بنابراین نمی توان از as old as (به قدمت) استفاده کرد.پس یکی از  گزینه هایC یا D صحیح خواهند بود. چون کلمه predecessors به شکل جمع آورده شده بنابراین گزینه C که در آن از کلمه a استفاده شده صحیح نمی باشد و گزینه D پاسخ تست است. علاوه بر اینها استفاده از ۵۰۰ years در جمله بیانگر عدم استفاده از صفت مقایسه ای as old as می باشد. زیرا هنگامی که دو موضوع به قدمت یکدیگر باشند نیازی به بیان کردن سن و سال در مورد آنها نیست و این مسئله نیز می تواند گزینه A و B را رد کند. گزینه های ساده، بهترین انتخاب: اگر گزینه ساده ای وجود دارد هرگز به سراغ انتخاب های پیچیده، طولانی و پرکلمه نروید. البته هیچگاه متن را قربانی سادگی یک عبارت نکنید. اگر عبارت ساده ای وجود دارد اما از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد، نمی تواند گزینه مناسبی برای پاسخ به سوال باشد.]]>

ارسال یک نظر