آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

جای صفت در جملات انگلیسی

جای صفت در جملات انگلیسی   طبق تعاریف گرامری، صفت به کلمه ای گفته میشود که برای توصیف اسم می آید و معمولا در جاهای مختلفی هم قرار می گیرد. در اینجا می خواهیم به چند تا از این جایگاه ها اشاره کنیم. بیشتر صفت ها بطور کلی در دو جای مشخص استفاده می شوند.      

  • قبل از اسم: جهت توصیف آن اسم؛ به عنوان مثال:

The new secretary doesn’t like me.

  • بعد از یک سری افعال که اصطلاحا “افعال ربطی” نام دارند، مانند:

Be – look – seem – sound – become, …

 
دیگران خوانده اند
آزمون های زبان دانشگاه کمبریج انگلستان

She looks rich.

That dress is new. Isn’t it?

 
  • صفت هایی که فقط بعد از فعل قرار می گیرند

برخی از صفت ها که با a-  شروع می شوند بعد از فعل های ربطی می آیند. صفت هایی مانند:

afloat – afraid – alight- alike – alive – alone – asleep – awake – …

The baby’s asleep.

He was afraid.

The ship is still afloat.

  • صفت+مفعول+فعل: یکی دیگر از مکان های قرارگیری صفات بعد از مفعول می باشد. مثل نمونه های زیر:

I will get the car ready.

Do I make you happy?

Let’s paint the kitchen yellow.

  • استفاده از صفت ها در عبارات خاص:

President elect

دیگران خوانده اند
تکنیک های پاسخگویی به سوالات لیسنینگ آیلتس

God Almighty

  • عبارات برای اندازه گیری:
صفت ها معمولا بعد از اسم های مربوط به مقیاس و اندازه گیری به کار می روند.

It is two meters high

He is ten years old

It’s two miles long

It’s six feet deep

  • بعد از something و  everything

Have you read anything interesting lately?

Let’s go somewhere quiet.

     ]]>

ارسال یک نظر