آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

حروف اضافه و رایتینگ تسک ۱ آیلتس

حروف اضافه و رایتینگ تسک ۱ آیلتس برای دستیابی به نمره بالا در task1 از writing آزمون IELTS باید حروف اضافه را بطور صحیح بکار بگیرید. در مورد استفاده از حروف to, by, of, off, in, on, for نهایت دقت را بکار برید. مثال:

» Papers are sold by the ream. » Oranges are purchased and sold by the dozen. » Students enrollment in the University has increased by ۲% this year. » Eggs are counted in dozens. » Rice is measured in kg. » He is junior to me by ۴ years. » The employees are paid per week in this factory. » All these products are made of glasses.

دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون MSRT اردیبهشت ۹۷
  استفاده از حروف اضافه مناسب بعد از کلمات:

» It started at…, The sale started at $۲۰…, It peaked at… »It reached at/to…, It reached the lowest point /nadir at… »It increased to ۸۰ from ۵۸. It decreased from ۱۰ to ۳. »There was a drop of six units. It dropped by ۳ units. »It declined by ۱۵%. There was a 10% drop in the next three years.

  کلمات و اصطلاحات رسمی و غیررسمی: در جدول زیر برخی اصطلاحات غیررسمی همراه با نمونه رسمی آن آورده شده است. از آنجاییکه IELTS یک آزمون رسمی است، نوشته شما نیز باید کاملا رسمی باشد و بکار بردن عبارتهای غیررسمی مجاز نیست. ممکن است عادت کرده باشید که از برخی اصطلاحات غیررسمی در نوشتار خود استفاده کنید و حذف آن برای شما دشوار باشد. پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به نمره بالاتر، همواره عادت کنید که از شکل رسمی عبارات استفاده کنید.
دیگران خوانده اند
بایدها و نبایدها در رایتینگ آزمون آیلتس
Informal Formal
Go up Increase
Go down Decrease
Look at Examine
Find about Discover
Point out Indicate
Need to Required
Get Obtain
Think about Consider
Seem Appear
Show demonstrate/ illustrate
Start Commence
Keep Retain
But However
So Therefore/ Thus
Also In addition/ Additionally
In the meantime In the interim
In the end Finally
Anyway Notwithstanding
Lots of/ a lot of Much, many
Kids Children
Cheap Inexpensive
Right Correct
I think In my opinion
]]>

ارسال یک نظر