آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

حروف اضافه و رایتینگ تسک ۱ آیلتس

حروف اضافه و رایتینگ تسک ۱ آیلتسبرای دستیابی به نمره بالا در task1 از writing آزمون IELTS باید حروف اضافه را بطور صحیح بکار بگیرید. در مورد استفاده از حروف to, by, of, off, in, on, for نهایت دقت را بکار برید. مثال:

» Papers are sold by the ream. » Oranges are purchased and sold by the dozen. » Students enrollment in the University has increased by ۲% this year. » Eggs are counted in dozens. » Rice is measured in kg. » He is junior to me by ۴ years. » The employees are paid per week in this factory. » All these products are made of glasses.

  استفاده از حروف اضافه مناسب بعد از کلمات:

» It started at…, The sale started at $۲۰…, It peaked at… »It reached at/to…, It reached the lowest point /nadir at… »It increased to ۸۰ from ۵۸. It decreased from ۱۰ to ۳. »There was a drop of six units. It dropped by ۳ units. »It declined by ۱۵%. There was a 10% drop in the next three years.

  کلمات و اصطلاحات رسمی و غیررسمی: در جدول زیر برخی اصطلاحات غیررسمی همراه با نمونه رسمی آن آورده شده است. از آنجاییکه IELTS یک آزمون رسمی است، نوشته شما نیز باید کاملا رسمی باشد و بکار بردن عبارتهای غیررسمی مجاز نیست. ممکن است عادت کرده باشید که از برخی اصطلاحات غیررسمی در نوشتار خود استفاده کنید و حذف آن برای شما دشوار باشد. پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به نمره بالاتر، همواره عادت کنید که از شکل رسمی عبارات استفاده کنید.
InformalFormal
Go upIncrease
Go downDecrease
Look atExamine
Find aboutDiscover
Point outIndicate
Need toRequired
GetObtain
Think aboutConsider
SeemAppear
Showdemonstrate/ illustrate
StartCommence
KeepRetain
ButHowever
SoTherefore/ Thus
AlsoIn addition/ Additionally
In the meantimeIn the interim
In the endFinally
AnywayNotwithstanding
Lots of/ a lot ofMuch, many
KidsChildren
CheapInexpensive
RightCorrect
I thinkIn my opinion
]]>

ارسال یک نظر

*

code