آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

در رایتینگ آیلتس حداقل چند کلمه بنویسیم؟

در رایتینگ آیلتس حداقل چند کلمه بنویسیم؟ متن نوشته شده چه مقدار باید باشد؟ آیا باید تا حدی که امکان دارد متن را طولانی کنیم؟ آیا Writing طولانی تر نمره بیشتری را به همراه می آورد؟ پاسخ به هر دو سوال منفی است. هنگامی که ممتحن برگه Writing را تصحیح می کند به هیچ عنوان آن را با writingهای دیگران مقایسه نمی کند. بلکه بر اساس ضوابط و معیارهای مشخصی نمره ای را برای متن نوشته شده در نظر می گیرد. هیچ گونه مقایسه، محدودیت در نمره دادن یا رتبه بندی برای نمرات وجود ندارد و برگه writing توسط ممتحن های دیگر نیز ارزیابی می شود. بنابراین اطمینان داشته باشید نمره حاصل شده معتبر است. یکی از مهمترین موضوعات در مورد writing آزمون IELTS مقدار نوشتن پاسخ هاست. در این آزمون اصولی برای پاسخگویی به هر سوال داده می شود که بیان می کند چه تعداد کلمه برای هر task نوشته شود و به این ترتیب در می یابید چه مقدار زمان باید برای آن صرف کنید. اگر پاسخ را طولانی کنید ممکن است زمان را برای task بعدی از دست دهید یا برخی موارد مهم را فراموش کنید. برای مثال ممکن است ایده های تکراری بکار برید یا پیوستگی مطلب را از دست بدهید و یا ممکن است زمان کافی برای بررسی دقت متن نوشته شده را نداشته باشید. اگر برای نوشتن یک متن طولانی در task1 20 دقیقه زمان بگذارید، آنگاه ۴۰ دقیقه کامل برای پاسخگویی به task2 در اختیار نخواهید داشت. Task2 نسبت به task1 از لحاظ نمره آوری اهمیت بیشتری داشته و نیاز به صرف ۴۰ دقیقه زمان دارد. بهترین توصیه در writing آزمون IELTS این است که اصول و ضوابط داده شده برای هر task را به دقت رعایت کنید:

دیگران خوانده اند
دو اشتباه رایج در ریدینگ آیلتس
  • حداقل ۱۵۰ کلمه برای task1 نوشته شود.
  • حداقل ۲۵۰ کلمه برای task2 نوشته شود.
زمانی که برای پاسخگویی به هر task دارید را به خوبی مدیریت کنید:
  • ایده های خود را برنامه ریزی و سازماندهی کنید. (مطمئن شوید که ایده های شما به task خواسته شده مربوط هستند.)
  • پاسخ را بنویسید.
  • متن خود را از لحاظ دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید ایده ها، کلمات یا ساختارهای تکراری را استفاده نکرده اید.
همیشه توجه داشته باشید که اگر بیشتر از میزان خواسته شده بنویسید مشکلی بوجود نمی آید، اما اگزمینر تمام متن شما را خوانده و نمره دهی خواهد کرد. در نتیجه احتمال اشتباه بیشتر شده و طبیعتا ممکن است نمره قابل توجهی را از دست بدهید.]]>

دیگران خوانده اند
برگزاری صد و بیست و دومین دوره آزمون تولیمو
ارسال یک نظر