آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

روند تغییرات نمودارها در رایتینگ آیلتس

روند تغییرات نمودارها در رایتینگ آیلتس  برای نشان دادن روند تغییرات نمودارها می توان از کلمات زیر بهره برد:

 

type of Change

Adverb form Adjective form
Rapid change dramatically / rapidly / sharply / quickly / hurriedly / speedily / swiftly / significantly/ considerably / substantioally / noticably. dramatic / rapid / sharp / quick / hurried / speedy / swift / significant / considerable / substantial / noticable.
Moderate change moderately / gradually / progressively / sequentially. moderate / gradual / progressive /  sequential.
Steady change steadily/ ceaselessly. steady/ ceaseless.
Slight change slightly / slowly / mildly / tediously. slight / slow / mild / tedious.
 

مثال:

 1. The economic inflation of the country increased sharply by 20% in 2008.
 2. There was a sharp drop in the industrial production in the year 2009.
 3. The demand for new houses dramatically increased in 2002.
 4. The population of the country dramatically increased in the last decade.
 5. The price of the oil moderately increased in last quarter but as a consequence, the price of daily necessity rapidly went up.
دیگران خوانده اند
معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ
 
Task 1
 

واژگانی که تغییرات مکرر در نمودار را نشان می دهند:

 

Type of Change

Verb form Noun form
Rapid ups and downs wave / fluctuate / oscillate / vacillate / palpitate

waves / fluctuations / oscillations / vacillations /  palpitations

 

مثال:

 1. The price of the raw materials fluctuated for the first three months.
 2. The graph shows the oscillations of the price of fuel from 1998 to 2002.
 3. The passenger number in this station oscillates throughout the day but early morning and evening are the two busiest times.
 4. The changes of car production in Japan show a palpitation for the second quarter of the year.
 5. The number of students in debate clubs fluctuated in different months as rapid ups and downs could be observed in the last three months.
دیگران خوانده اند
دوره آنلاین آیلتس
نکات:
 • ۵ تا ۷ مورد از مهمترین و موثرترین تغییرات موجود در نمودار را انتخاب کرده و مقایسه را انجام دهید. سعی نکنید همه داده های موجود در نمودار را به تصویر بکشید.
 
 • هدف سوال نوشتن گزارش و ارائه خلاصه ای از مطالب نمودار است. بنابراین به جای تشریح همه اطلاعات موجود در نمودار، شاخص ترین، بالاترین و پایین ترین نقاط نمودار را مورد مقایسه قرار دهید.
]]>

ارسال یک نظر