آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

زبان آموزان چگونه سطح بندی می شوند؟

CEFR شرح هریک از سطوح مذکور بشرح ذیل می باشد: A کاربر پایه A1 : کاربر می‌تواند اصطلاحات آشنای روزمره و عبارات بسیار پایه به منظور رفع نیازهای بسیار عملی را بفهمد و بکار برد. می‌تواند خود و دیگران را معرفی کند و دربارۀ امور شخصی مانند مکان زندگی، افرادی که می‌شناسد و داشته‌های خود صحبت کند. اگر مخاطب به آهستگی و روشنی صحبت کند و آمادۀ همکاری نیز باشد، می‌تواند با وی تعامل و گفتگو داشته باشد. A2 : کاربر می‌تواند جملات و اصطلاحات دارای بیشترین بسامد در ارتباط با معمول‌ترین حوزه‌ها (مانند اطلاعات شخصی و خانواده، خرید، جغرافیای محلی، استخدام و کاریابی) را بفهمد. می‌تواند در امور ساده که نیازمند تبادل اطلاعات ساده و مستقیم دربارۀ موضوعات معمولی است ارتباط برقرار کند. می‌تواند به زبان ساده وجوهی از گذشتۀ خود، محیط اطراف، و نیازهای اولیه را توصیف کند. B . کاربر مستقل B1 : می‌تواند نکات اصلی درونداد استاندارد و روشن دربارۀ اموری که غالباً در محیط کار، تحصیل، یا تفریح با آن‌ها برخورد می‌شود را بفهمد. در سفر به منطقه‌ای که آن زبان در آن رایج است، می‌تواند در بیشتر موقعیت‌هایی که ممکن است پیش آید از عهدۀ ارتباط برآید. می‌تواند درباره موضوعات آشنا یا مورد علاقه متون ساده و منسجمی تولید کند. می‌تواند تجربیات، رویدادها، رؤیاها، امیدها و اهداف خود را مختصراً توصیف کرده و نظرات یا نقشه‌ها و برنامه‌ها را توضیح دهد. B2: می‌تواند مفاهیم اصلی متون پیچیده دربارۀ موضوعات ملموس یا انتزاعی، از جمله مباحث فنی حوزۀ تخصصی خود را درک کند. می‌تواند با آن درجه از شیوایی و هم‌زمانی زبان را بکار برد که گفتگو با یک گویشور آن زبان بدون سختی زیاد برای هر یک از دو طرف، ممکن شود. می‌تواند متونی روشن و با جزئیات دربارۀ گستره‌ای از موضوعات بنویسد و یک نقطه نظر را دربارۀ یک موضوع با بیان مزایا و معایب گزینه‌های مختلف توضیح دهد. C. کاربر ماهر C1: می‌تواند گستره‌ای از متون طولانی و مشکل را بفهمد و معانی نهفته و غیرمستقیم را دریابد. می‌تواند با شیوایی و هم‌زمانی بدون مکث و جستجوی آشکار بدنبال عبارات، منظور خود را بیان کند. می‌تواند زبان را به گونه‌ای مؤثر و قابل انعطاف برای اهداف عمومی، دانشگاهی و حرفه‌ای بکار برد. می‌تواند دربارۀ موضوعات پیچیده متونی روشن و شفاف، خوش‌ساخت و با جزئیات بنویسد که نشانگر کاربرد دقیق و ماهرانۀ الگوهای سازماندهی متن، از جمله ابزارهای نگارشی یکپارچه‌سازی و اتصال متن باشد. C2 : می‌تواند به آسانی تقریباً هر چیزی که می‌شنود یا می‌خواند را بفهمد. می‌تواند اطلاعات دریافت شده از مجاری مختلف گفتاری و نوشتاری را خلاصه کرده، و برهان‌ها و توضیحات را بطور منسجمی ارایه کند. می‌تواند بدون پیش‌آمادگی و درلحظه‌، منظور خود را به شیوایی و با دقت بیان کند و حتی در موضوعات پیچیده بین ظرافت‌های معنایی تمایز قایل شود. ]]>

دیگران خوانده اند
کیوکارد آیلتس ۱