آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

صفات و قیود با شکل یکسان

صفات و قیود با شکل یکسان برخی از صفات و قیدها در زبان انگلیسی شکل مشابهی دارند. .مثلا:

A fast car goes fast.

If you do hard work, you work hard.

در موارد دیگر ممکن است “قید” ها دارای دو شکل متفاوت باشند. مثلا : late & lately – یکی شبیه صفت و دیگری مثل قید –ly دارد. معمولا باید توجه داشته باشید که در معنا و کاربرد این قیدها تفاوت وجود دارد. (آنها را نمی توان جای یکدیگر استفاده کرد.) در زیر به کاربرد و تفاوت برخی از این قیود خواهیم پرداخت:   Bloody : می تواند هم بصورت صفت و هم قید در جملات استفاده شود.
دیگران خوانده اند
افزایش قیمت آزمون آیلتس

bloody awful; bloody wonderful.  (adverb / informal)

a bloody nose (adjective)

    clean: در حالت قیدی و قبل از کلمه forget به معنای “کاملا” می باشد. مثلا:

Sorry I didn’t turn up  — I clean forgot.

  Dead : در برخی عبارات به معنای “دقیقا” می باشد.  

I always try to arrive dead (= exactly)on time.

  Direct : بصورت غیر رسمی به عنوان قید استفاده می شود.

Does this bus go direct to the airport?

  Easy : در برخی عبارات بصورت غیر رسمی در نقش قید ظاهر می شود.

Go easy! (= not too fast!)

Easy come, easy go.

Take it easy. (= Relax!)

Easier said than done.

Fair : به عنوان قید در برخی عبارات بعد از فعل می آید. مانند:
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمونMSRT خرداد ۹۶

To play fair

To fight fair

To hit something fair and square

  Fast: هم نقش صفت و هم بصورت قید به کار می رود. مثلا:

A fast car goes fast.

البته کلمه fast در عبارت fast asleep به معنای کاملا هست. به معنای کسی که زود به خواب می رود.   از جمله نمونه های دیگر:

Fine – free – flat – hard – high – just – late – loud – low – most – pretty – quick – real – right – sharp – short – slow – sound – straight – sure – tight – wrong.

   ]]>

ارسال یک نظر