آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

محاسبه نمره در آزمون آیلتس

محاسبه نمره در آزمون آیلتس نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس از صفر تا نه (۰-۹) می باشد.   ieltsscores-official    ]]>

دیگران خوانده اند  استراتژیهای پاسخگوئی به سوالاتReading در IELTS