آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

واژگان مهم در Task 1 رایتینگ آیلتس

واژگان مهم در Task 1 رایتینگ آیلتس  

نکات مهم در نوشتن تسک ۱:

 • درقسمت مقدمه، ایده اصلی و جنرال ترند را در یک پاراگراف بنویسید. برخی از داوطلبان ترجیح می دهند که این دو مورد را در پاراگراف های  جداگانه بنویسند در حالیکه بسیاری از اساتید یک پاراگراف را برای نوشتن ایده اصلی و جنرال ترند پیشنهاد می کنند. چنانچه دلایل مناسبی وجود داشته باشد می توان آن دو را در بندهای جداگانه نوشت. البته این یک پیشنهاد است نه یک قانون.
 • در مقدمه نباید بیش از ۸۰-۷۵ واژه استفاده شود.
 • اعداد، درصد و کمیت ها را در بیان روند کلی یا همان جنرال ترند خود وارد نکنید. سعی کنید نکات برجسته ای که از نمودار دریافت می شود را بازتاب کنید. بنابراین پیشنهاد می شود به جای بکارگیری جمله ای مانند:

“A glance at the graphs reveals that 70% male were employed in 2001 while 40 thousand women in this year had jobs.”

 ساختار جمله و مقایسه نمودارها را به شکل زیر بکار ببرید.

“A glance at the graphs reveals that more men were employed than their female counterpart in 2001 and almost two-third females were jobless in the same year.”

کلمات پیشنهادی برای نوشتن Body:

پس از نوشتن پاراگراف مقدمه، در یک پاراگراف جدید نکات اصلی مربوط به نمودار بیان می شود. بند دوم با نام Report Body یا Body Paragraph شناخته می شود. بدنه اصلی متن با توجه به تعداد نمودارهایی که در سوال مطرح شده، ممکن است در یک تا سه بند نوشته شود. در زیر عباراتی برای شروع این بندها پیشنهاد شده است:
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT آذر ماه 94

۱٫ As is presented in the diagram(s)/ graph(s)/ pie chart(s)/ table… ۲٫ Now, turning to the details…. ۳٫ As can be seen in the… ۴٫ According to the… ۵٫ The table data clearly shows that… ۶٫ As the diagrams suggest…

کلماتی که معمولا برای نشان دادن روند تغییرات داده ها استفاده می شود:

 

Noun Form

Verb form

Trends

a rise / an increase / an upward trend / a growth / a leap / a jump / an improvement/ a climb

rise / increase / go up / uplift / rocket(ed) / climb / upsurge / soar/ shot up/ improve/ jump/ leap/ move upward/ skyrocket/ soar/ surge.

Increase

a fall / a decrease / a reduction / a downward trends /a  downward tendency /  a decline/ a drop / a slide / a collapse / a downfall.

fall / decrease / decline / plummet / plunge / drop / reduce / collapse / deteriorate/ dip / dive / go down / take a nosedive / slum / slide / go into free-fall.

Decrease

a steadiness/ a plateau / a stability/ a static

unchanged / level out / remain constant / remain steady / plateau / remain the same / remain stable / remain static

Steadiness

an upward trend / an upward tendency / a ceiling trend

—————–

Gradual increase

a downward trend / a downward tendency / a descending trend

——————

Gradual decrease

No change, a flat, a plateau.

level(ed) off / remain(ed) constant / remain(ed) unchanged / remain(ed) stable / prevail(ed) consistency / plateaued / reach(ed) a plateau / stay(ed) uniform /immutable / level(ed) out/ stabilise/ remain(ed) the same.

Standability/ Flat

دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT دوره مردادماه ۹۵
 
 

مثال:

 1. The overall sale of the company has increased by 20% at the end of the year.
 2. The expenditure of the office remained constant for the last 6 months but the profit rose by almost 25%.
 3. There was a 15% drop in the student enrollment of the University.
 4. The population of the country remained almost the same as it was 2 years ago.
 5. The population of these two cities increase significantly in the last two decades and it is predicted that it will remain stable in the next 5 years.
 

نکاتی پیرامون کلماتی که در task1 مورد استفاده قرار می گیرند:

 • از کلماتی مانند improve یا an improvement برای بیان وضعیتهایی مانند شرایط اقتصادی یا وضعیت کارمندان استفاده می شود. برای مشخص کردن اعداد، شکل اسمی/فعلی increase بکار می رود.
 • از نوشتن مکرر یک کلمه یا عبارت پرهیز شود. در واقع بهتر است برای بیان روند تغییرات یک داده، یک بار از شکل اسمی یا فعلی هر کلمه استفاده شود.
 • برای دستیابی به نمره بالا نیاز به استفاده از طیف وسیعی از کلمات و جملات است.
]]>

ارسال یک نظر