آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

واژگان کلیدی در رایتینگ آیلتس

واژگان کلیدی در رایتینگ آیلتس نیازی نیست تمامی اطلاعات داده شده در نمودار بیان شود. بلکه انتظار می رود مهمترین نکات نمودار و بالاترین و پایین ترین داده های موجود در نمودار مورد تفسیر قرار گیرند. در این مطلب کلماتی آموزش داده می شود که در نوشتن writing می تواند مفید واقع شود. کلماتی که بالاترین و پایین ترین نقاط نمودار را بیان می کند:

Type Verb Noun
Highest Point peak / culminated / climax / reach  the peak / hit the peak / touch the highest point / reach the vertex/ reach the apex a (/the) peak / a (/the) vertex / a (/the) vertex / the highest point/ an (/the) apex
Lowest Point touch the lowest point / get the lowest point / reached the nadir the lowest point / the lowest mark / bottommost point / rock bottom point/ bottommost mark / nadir
دیگران خوانده اند
نکات مهم در رایتینگ Task 1
مثال:

۱- The price of the oil reached a peak amounting $20 in February and again touched the lowest point amounting only $10 in July.

۲- Student enrollment in foreign Universities and Colleges increased dramatically hitting a peak of over 20 thousand in 2004.

۳- The highest number of books was sold in July while it was lowest in December.

۴- The oil price reached a pick in 2003 while it was lowest in 2006.

۵- The selling volume of the DVD hit a pick with 2 million copies sold in a month but after just three months it reached the bottom with only 20 thousand sold in a month.

دیگران خوانده اند
زبان آموزان چگونه سطح بندی می شوند؟

فعل هایی که نوسانات/ بالا و پایین رفتن ها/ افت و خیزها را نشان می دهند:

  • Be erratic
  • Rise and fall erratically
  • Changes sporadically
  • Rise and fall irregularly
  • Changes Intermittently
]]>

ارسال یک نظر