آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم  کلمات مربوط به روز/ ماه/ سال و قوانین گرامری آن:

 • Between  …(year/ month)…  and  …(year/ month)…
 • From  …(year/ month/ day/date)…  to  …(year/ month/day/date)…
 • In  …(year/ month)…
 • On  …(day/ day of the week/ a date)…
 • At ……,  In ……,  By ……
 • During  … (year)…
 • Over the period/ over the century/ later half of the year/ the year…
 • Over the next/ past/ previous …….. days/ weeks/ months/ years/ decades…

درصد:

به سه روش می توان درصد را بیان کرد. پیشنهاد می شود به جای تکرار یک روش، از هر سه روش در نوشتن writing استفاده شود.

% = In percentage / in %. (۲۰%, ۲۵ percentage, ten per cent etc.)

% = In proportion. (two out of five, every student out of three etc. )

% = In fraction. (one-third, two-fifth, a quarter etc.)

کلماتی که تعداد دفعات را بیان می کند:

 • Exactly the same.
 • Roughly the same
 • Practically the same
 • Twice
 • Thrice
 • Four times
 • Five times
 • Ten times
 • Hundred times.
 

واژه هایی که میزان تغییرات را نشان می دهد:

 • Halved
 • Equaled
 • Doubled
 • Trebled / tripled
 • Quadrupled
 • Pentadrupled
 • Hexadrupled
 • Septupled
 • Octupled
 • Nonupled
 • Centupled

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید.

]]>

ارسال یک نظر

*

code