آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم

کلمات کلیدی رایتینگ آیلتس: بخش دوم   کلمات مربوط به روز/ ماه/ سال و قوانین گرامری آن:

 • Between  …(year/ month)…  and  …(year/ month)…
 • From  …(year/ month/ day/date)…  to  …(year/ month/day/date)…
 • In  …(year/ month)…
 • On  …(day/ day of the week/ a date)…
 • At ……,  In ……,  By ……
 • During  … (year)…
 • Over the period/ over the century/ later half of the year/ the year…
 • Over the next/ past/ previous …….. days/ weeks/ months/ years/ decades…

درصد:

به سه روش می توان درصد را بیان کرد. پیشنهاد می شود به جای تکرار یک روش، از هر سه روش در نوشتن writing استفاده شود.
دیگران خوانده اند
مدرسین برتر در هر قالب

% = In percentage / in %. (۲۰%, ۲۵ percentage, ten per cent etc.)

% = In proportion. (two out of five, every student out of three etc. )

% = In fraction. (one-third, two-fifth, a quarter etc.)

کلماتی که تعداد دفعات را بیان می کند:

 • Exactly the same.
 • Roughly the same
 • Practically the same
 • Twice
 • Thrice
 • Four times
 • Five times
 • Ten times
 • Hundred times.
 

واژه هایی که میزان تغییرات را نشان می دهد:

 • Halved
 • Equaled
 • Doubled
 • Trebled / tripled
 • Quadrupled
 • Pentadrupled
 • Hexadrupled
 • Septupled
 • Octupled
 • Nonupled
 • Centupled

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید.

]]>

ارسال یک نظر