آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

دکمه ها

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=default size=large link=# ]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=default size=medium link=# ]دکمه منظم[/cws_button]   [cws_button type=default size=small link=# ]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=default size=mini link=# ]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=default size=large link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=default size=medium link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه منظم[/cws_button]  [cws_button type=default size=small link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=default size=mini link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=rounded size=large link=# ]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=rounded size=medium link=# ]دکمه منظم[/cws_button]   [cws_button type=rounded size=small link=# ]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=rounded size=mini link=# ]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=rounded size=large link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=rounded size=medium link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه منظم[/cws_button]  [cws_button type=rounded size=small link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=rounded size=mini link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=arrow size=large link=# ]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=arrow size=medium link=# ]دکمه منظم[/cws_button]   [cws_button type=arrow size=small link=# ]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=arrow size=mini link=# ]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=””]

[cws_button type=arrow size=large link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه بزرگ[/cws_button]   [cws_button type=arrow size=medium link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه منظم[/cws_button] [cws_button type=arrow size=small link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]دکمه کوچک[/cws_button]   [cws_button type=arrow size=mini link=# custom_color=1 button_color=#fff text_color=#008fd5 border_color=#008fd5]مینی دکمه[/cws_button]

[/cws-widget][/col][/cws-row]

ارسال یک نظر