آیلتس آنلاین

آیکن ها

[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”آیکن های برجسته”]

[fa code=apple size=2x /]   [fa code=facebook size=2x /]   [fa code=twitter size=2x /]   [fa code=google-plus size=2x /]   [fa code=linux size=2x /]   [fa code=dropbox size=2x /]   [fa code=btc size=2x /]   [fa code=bitbucket-square size=2x /]   [fa code=html5 size=2x /]   [fa code=weibo size=2x /]   [fa code=youtube size=2x /]   [fa code=android size=2x /]   [fa code=instagram size=2x /]   [fa code=windows size=2x /]   [fa code=skype size=2x /]   [fa code=tumblr size=2x /]   [fa code=vimeo-square size=2x /]   [fa code=facebook-square size=2x /]   [fa code=google-plus-square size=2x /]   [fa code=css3 size=2x /]   [fa code=vk size=2x /]   [fa code=xing-square size=2x /]   [fa code=flickr size=2x /]   [fa code=clipboard size=2x /]   [fa code=usd size=2x /]  [fa code=eur size=2x /]
[fa code=apple size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=twitter size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=linux size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=dropbox size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=btc size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=bitbucket-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=html5 size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=weibo size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=youtube size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=android size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=instagram size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=windows size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=skype size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=tumblr size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=vimeo-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=css3 size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=vk size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=xing-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=flickr size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=clipboard size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=usd size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=eur size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /]
[fa code=apple size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=twitter size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=linux size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=dropbox size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=btc size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=bitbucket-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=html5 size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=weibo size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=youtube size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=android size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=instagram size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=windows size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=skype size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=tumblr size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=vimeo-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=css3 size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=vk size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=xing-square size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=flickr size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=clipboard size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=usd size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=eur size=2x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=”آیکن های برجسته”]

[fa code=apple size=4x /] [fa code=facebook size=4x /] [fa code=twitter size=4x /] [fa code=google-plus size=4x /] [fa code=linux size=4x /] [fa code=dropbox size=4x /] [fa code=btc size=4x /] [fa code=bitbucket-square size=4x /] [fa code=html5 size=4x /] [fa code=weibo size=4x /] [fa code=youtube size=4x /] [fa code=android size=4x /] [fa code=instagram size=4x /] [fa code=windows size=4x /] [fa code=skype size=4x /] [fa code=tumblr size=4x /] [fa code=vimeo-square size=4x /] [fa code=facebook-square size=4x /] [fa code=google-plus-square size=4x /] [fa code=css3 size=4x /] [fa code=vk size=4x /] [fa code=xing-square size=4x /] [fa code=flickr size=4x /] [fa code=clipboard size=4x /] [fa code=usd size=4x /] [fa code=eur size=4x /]
[fa code=apple size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=twitter size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=linux size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=dropbox size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=btc size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=bitbucket-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=html5 size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=weibo size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=youtube size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=android size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=instagram size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=windows size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=skype size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=tumblr size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=vimeo-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=css3 size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=vk size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=xing-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=flickr size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=clipboard size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=usd size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /] [fa code=eur size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#fff border_color=#008fd5 /]
[fa code=apple size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=twitter size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=linux size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=dropbox size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=btc size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=bitbucket-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=html5 size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=weibo size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=youtube size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=android size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=instagram size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=windows size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=skype size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=tumblr size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=vimeo-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=facebook-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=google-plus-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=css3 size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=vk size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=xing-square size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=flickr size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=clipboard size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=usd size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /] [fa code=eur size=4x custom_color=1 color=#008fd5 bg_color=#213540 border_color=#008fd5 /]

[/cws-widget][cws-widget type=text title=”آیکن های برجسته”]

[featured_fa code=facebook size=2x type=pointer /]   [featured_fa code=google-plus size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=twitter size=2x type=pointer /]   [featured_fa code=dribbble size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=linux size=2x type=pointer /]  [featured_fa code=dropbox size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=btc size=2x type=pointer /]   [featured_fa code=bitbucket-square size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=html5 size=2x type=pointer /]   [featured_fa code=weibo size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=youtube size=2x type=pointer /]   [featured_fa code=android size=2x type=pointer custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]   [featured_fa code=instagram size=2x type=pointer /]
[featured_fa code=facebook size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=google-plus size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=twitter size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=dribbble size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=linux size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=dropbox size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=btc size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=bitbucket-square size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=html5 size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=weibo size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=youtube size=3x type=icon_frame /]      [featured_fa code=android size=3x type=icon_frame custom_color=1 color=#fff bg_color=#4db1e2 /]      [featured_fa code=instagram size=3x type=icon_frame /]

[/cws-widget][/col][/cws-row]

ارسال یک نظر

*

code