آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

تایم لاین آموزش و پرورش

آموزش من

دبیرستان سمیه

فارغ التحصیل (۱۳۹۵)

دانشگاه تهران

مدرسه بازرگانی تهران(۱۳۹۳)

دانشگاه قزوین

BBA (1393)

دانشگاه تهران

بخش طراحی (۱۳۹۵)

دانشگاه کرج

بازاریابی کسب و کار (۱۳۹۰)

دانشگاه کرج

طراحی (۱۳۹۳)

آموزش من

دانشگاه تهران

مدرسه بازرگانی تهران(۱۳۹۳)

دانشگاه قزوین

BBA (1393)

دانشگاه تهران

بخش طراحی (۱۳۹۵)

تجربه ی من

گوگل

رئیس صنعت

کار آزاد

استاد و مشاور