1

روزی چند ساعت امکان مطالعه برای آزمون آیلتس را دارید؟

  • کمتر از یکساعت

  • یک تا دو ساعت

  • دو تا چهار ساعت

  • تا شش ساعت مطالعه در روز