آیلتس آنلاین

5 نکته مهم در خصوص آیلتس کامپیوتریبرچسب

5 نکته مهم در خصوص آیلتس کامپیوتری تقریبا 30 سال است که آزمون آیلتس بصورت کاغذی برگزار شده است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تمایل داوطلبان به شرکت در آزمون هایی که به شکل کامپیوتری برگزار می شود اخیرا آزمون