1
visibility

فیلم های زبان اصلی را............... متوجه میشوم.